• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Comité de Revisión de ACSUG

En cumprimento co estipulado nos criterios e directrices para o aseguramento da calidade no Espazo Europeo de Educación Superior (ESG), aprobados pola Conferencia de Ministros celebrada en Ereván o 14 e o 15 de maio de 2015, a Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA), na súa xuntanza do 17 de decembro de 2021, acordou a creación do Comité de Revisión, así como a aprobación do protocolo de resolución de reclamacións e queixas interpostas ante a ACSUG, no ámbito das funcións de emisión de informes, avaliación, certificación e acreditación que ten atribuídas, publicado pola resolución do 4 de febreiro de 2022 (DOG do 15.02.22).

Consonte ao disposto no artigo 4 do referido protocolo, a CGIACA nomeou, na súa xuntanza do 5 de maio de 2022, aos seguintes membros do Comité de Revisión:

Presidente:

Vogais:

Secretario: