• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Taxas por servizos administrativos da ACSUG

A Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2014 introduciu varias modificacións na Lei 6/2013, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia. Entre as modificacións atópase a inclusión das seguintes taxas por servizos administrativos encadradas na alínea 54 do anexo 1:

54

Actuacións relacionadas coas avaliacións ou cos informes do profesorado universitario:

Importes

01

Avaliacións ou informes previos á contratación do profesorado universitario

 

 

- Pola primeira figura contractual

50,00 €

 

- Pola segunda figura contractual e terceira (por cada unha)

25,00 €

54

Duplicados ou certificacións das resolucións das avaliacións ou informes do profesorado universitario xa notificadas aos interesados:

Importes

02

Duplicado das resolucións correspondentes ás avaliacións ou aos informes do profesorado universitario

7,89 €

03

Certificación das resolucións correspondentes ás avaliacións ou aos informes do profesorado universitario

3,27 €

CÓDIGOS PARA CUBRIR O IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE TAXAS E PREZOS

Consellería de:

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Código: 07

Delegación de:

Servizos Centrais

Código: 13

Servizo de:

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

Código: 10

Denominación da taxa

Código

Avaliacións ou informes previos á contratación do profesorado universitario

305401

Duplicado das resolucións correspondentes ás avaliacións ou aos informes do profesorado universitario

305402

Certificación das resolucións correspondentes ás avaliacións ou aos informes do profesorado universitario

305403

FORMAS DE PAGAMENTO

PAGAMENTO PRESENCIAL

A través da ligazón que se indica máis abaixo poderase acceder ao impreso de autoliquidación de taxas e prezos. Unha vez cuberto o formulario deberá picarse no botón “obter formulario”. Deste xeito xerarase, en formato PDF, o modelo AI correspondente.
Este documento deberá imprimirse e presentarse en calquera das entidades financeiras colaboradoras para facer efectivo o ingreso correspondente.

O impreso de autoliquidación tamén o poderá obter na sede da ACSUG.

PAGAMENTO TELEMÁTICO

Acceda á Oficina Virtual Tributaria (OVT) da Consellería de Facenda e siga
unha destas dúas rutas, dependendo se vostede ten certificado electrónico ou non:

Servizos de Acceso Libre → Entrar na Oficina Virtual → Taxas, Prezos, Multas e Sancións (menú da esquerda) → Pagamento Telemático de Taxas e Prezos → Iniciar (botón azul na dereita da pantalla).

Servizos con Certificado → Entrar na Oficina Virtual → Taxas, Prezos, Multas e Sancións (menú da esquerda) → Pagamento Telemático de Taxas e Prezos → Iniciar (botón azul na dereita da pantalla).

Pode optar por realizar o pagamento de dous xeitos distintos:

  1. Pagamento telemático: esta modalidade permite realizar o pagamento integramente on-line sen necesidade de acudir á entidade bancaria e xerará o modelo 730, que se achegará á solicitude como xustificante do abono da taxa.
  2. Pagamento telemático presencial: no que unha vez xerado o modelo 739, deberase acudir ao banco e logo retomar a operación na Oficina Tributaria Virtual (OTV) para xerar o modelo 730. A presentación do modelo 739 non é válida como xustificante
    do pagamento da taxa.