• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Normativa

NORMATIVA REGULADORA DA ACSUG

  • Estatutos ACSUG:

Resolución do 10 de decembro de 2008, da Dirección Xeral de Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, pola que se publica o convenio de colaboración entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, a Consellería de Innovación e Industria, a Universidade de Santiago de Compostela, a Universidade da Coruña e a Universidade de Vigo, polo que se modifica o convenio do 30 de xaneiro de 2001 para a creación do Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. (DOG Nº 13. 20-01-09). Ver

  • Normas reguladoras do procedemento de xestión de asesores expertos

Aprobadas pola Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) na súa xuntanza do 30 de setembro de 2009. Ver

  • Acordo da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) do 30 de setembro de 2009, polo que se aproba o regulamento de funcionamento desta Comisión. Ver
  • Decreto 270/2003, do 22 de maio, regulador da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (DOG 04-06-03). Modificado polo Decreto 326/2009. Ver

NORMATIVA XERAL UNIVERSITARIA

  • Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades. (BOE 13-04-07). Ver
  • Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (BOE 24-12-01). Ver
  • Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (DOG 03-07-13). Ver