• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Normativa

NORMATIVA REGULADORA DE ACSUG

  • Estatutos ACSUG:

Decreto 6/2018, de 11 de xaneiro, polo  que se aproban os estatutos do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.(DOG Nº 20. 29-01-18). Ver

Decreto 216/2022, do 1 de decembro, polo que se modifica o Decreto 6/2018, do 11 de xaneiro, polo que se aproban os estatutos do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. (DOG Nº 242. 22-12-22). Ver

  • Normas reguladoras do procedemento de xestión de asesores expertos

Aprobadas pola Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) na súa xuntanza do 30 de setembro de 2009. Ver

  • Acordo da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) do 30 de setembro de 2009, polo que se aproba o regulamento de funcionamento desta Comisión. Ver

NORMATIVA XERAL UNIVERSITARIA

  • Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, pola que se modifica a Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades. (BOE 13-04-07). Ver
  • Lei Orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de Universidades (BOE 24-12-01). Ver
  • Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia (DOG 03-07-13). Ver
  • Lei 2/2023 do 22 de marzo, do Sistema Universitario (LOSU) (BOE 23-03-23). Ver