• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Títulos

ACSUG é a encargada de levar a cabo os procesos de verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento das Universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Protocolos REACU de avaliación de títulos oficiais