• A ACSUG colabora activamente en diferentes procesos de avaliación de axudas á investigación

Axudas para a consolidación de unidades de investigación

A Consellería de Cultura, Educación E Ordenación Universitaria estableceu un Programa de consolidación e estruturación de unidades de investigación, dentro do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C). Dentro deste programa apróbanse anualmente as bases para o acceso, en réxime de concorrencia competitiva, ás axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis competitivas del Sistema Universitario de Galicia nas seguintes modalidades:

Grupos de referencia competitiva: Están caracterizados por bos índices de publicacións académicas; un nivel de captación de recursos elevado, aínda que variable segundo a área en que traballen; competitivos a nivel estatal e en moitos casos internacional; con capacidade para formar e atraer mozos investigadores e habituados á cooperación con outros grupos de investigación, con institucións o con empresas. Son axudas para a consolidación de grupos de investigación do SUG que pola súa produción científica e actividade de I+D constitúan unha referencia no Sistema Galego de Innovación.

Grupos con potencial crecemento: Son aqueles grupos que sen alcanzar os niveis de desenvolvemento dos anteriores, teñen calidade investigadora, constatado con criterios estritos, e están na senda que os leve a ser grupos de referencia.

A selección dos beneficiarios das axudas realízase a partir da suma das valoracións realizadas por un panel de avaliadores, formado por expertos de fóra do Sistema Universitario de Galicia nomeados pola Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA), e cubren os diferentes ámbitos temáticos da convocatoria, e pola comisión de selección. O panel poderá adxudicar un máximo de 90 puntos a cada solicitude e a comisión de selección un máximo de 10 puntos. O proceso de avaliación realízase na ACSUG.

A competencia para decidir a adxudicación das axudas correspóndelle ó titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Prórroga: As axudas serán de aplicación por un período de dúas anualidades prorrogables a outras dúas.

Avaliación final: A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria poderá someter a todos os beneficiarios das axudas a unha avaliación final no prazo de 6 meses contados dende a data límite de xustificación da última anualidade.

Panel de Avaliadores externos 2013