• Seguimento da integración no mercado laboral para a revisión e mellora da calidade da oferta universitaria

Inserción laboral

No ano 2001, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) comezou un proxecto xeral de seguimento da integración no mercado laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia (SUG). Inicialmente comezouse o proxecto de seguimento dos titulados universitarios realizando o estudo sobre os egresados nos cursos académicos 1996-1997 e 2000-2001 (ACSUG 2004). Posteriormente realizaríase sobre os titulados correspondentes aos periodos bianuais 2001-2003 (ACSUG 2006) e 2003-2005 (ACSUG 2008), para finalmente consolidarse a periocidade anual desde o ano 2008 ata a actualidade.

A finalidade destes estudos é servir de apoio ás institucións universitarias, aportando resultados que, pola súa natureza, contribúen ao deseño de estratexias para a revisión e mellora da calidade da oferta universitaria, minimizando as distancias entre os obxectivos de aprendizaxe e os requerimentos profesionais e de empregabilidade. Tal e como está contemplado, no “Protocolo para el seguimiento y la renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales”, documento elaborado por la Comisión Universitaria Reguladora del Seguimiento y la Acreditación (CURSA) inclúense os indicadores de inserción laboral como información que debe ser aportada no seguimento de títulos universitarios.

No ano 2013 comenzouse o proxecto de realización dos estudos de inserción laboral aos titulados en másteres oficiais do SUG. A información recollida sobre os titulados en másteres oficiais completará os datos sobre a incorporación ao mercado laboral da totalidade de egresados de grao e máster do Sistema Universitario de Galicia.