• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Normativa

 1. Avaliación e informe para a contratación de profesorado
  • Corrección de erros. Orde do 17 de setembro do 2009 pola que se regula a avaliación e o informe da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia previos á contratación de profesor contratado doutor, profesor axudante doutor, profesor de universidade privada e profesor colaborador. (DOG nº 20, 01-02-10). Ver
  • Orde do 17 de setembro de 2009 pola que se regula a avaliación e o informe da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia previos á contratación de profesor contratado doutor, profesor axudante doutor, profesor de universidade privada e profesor colaborador. (DOG 25-09-09). Ver
  • Real Decreto 989/2008, de 13 de junio, por el que se regula la contratación excepcional de profesores colaboradores. (BOE 01-07-08). Ver
  • Corrección de erros.- Decreto 266/2002, do 6 de setembro, de contratación do profesorado universitario (DOG 15-11-02). Ver
  • Decreto 266/2002, do 6 de setembro, de contratación do profesorado universitario (DOG 17-09-02). Ver
  1. Avaliación e informe previo a contratación de profesorado
   • Acordo da CGIACA do 2 de novembro de 2010, polo que se aproba o protocolo de informe e avaliación previos á consolidación do profesorado colaborador nas universidades integrantes do Sistema Universitario de Galicia (SUG). Ver
  2. Progresión de colaboradores
 2. Retribucións adicionais do profesorado
  • Decreto 326/2009, do 11 de xuño, polo que se modifican o Decreto 270/2003, do 22 de maio, regulador da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e o Decreto 55/2004, do 4 de marzo, polo que se establecen as retribucións adicionais vinculadas a méritos individuais docentes, investigadores e de xestión do profesorado universitario.(DOG Nº 119. 19-06-09). Modifica os Decretos 270/2003 e 55/2004. Ver
  • Decreto 55/2004, do 4 de marzo, polo que se establecen as retribucións adicionais vinculadas a méritos individuais (DOG 22-03-04). Modificado polo Decreto 326/2009. Ver
  1. Complementos de recoñecemento ao labor docente e labor investigador
   • Orde do 11 de abril de 2006, pola que se modifica a do 16 de abril de 2004, pola que se publica o protocolo de avaliación elaborado pola CGIACA (DOG 08-05-06). Ver
   • Orde do 16 de abril de 2004, pola que se publica o protocolo de avaliación elaborado pola CGIACA, relativo ós criterios e méritos de valoración e ó procedemento para solicitar os complementos de recoñecemento ó labor docente e ó labor investigador (DOG 28-04-04). Ver
  2. Complemento recoñecemento á excelencia curricular
   • Orde do 22 de outubro de 2007 pola que se establecen as contías dos complementos retributivos autonómicos vinculados á excelencia curricular docente e investigadora e de xestión do persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor das universidades públicas que compoñen o sistema universitario de Galicia. (DOG 31-10-07). Ver
   • Orde do 16 de outubro de 2006 pola que se publica o protocolo de avaliación elaborado pola Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA), relativo aos criterios e méritos de valoración e os procedementos para solicitar a valoración previa e asignación dos complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora, e de recoñecemento polos cargos de xestión. (DOG 26-10-06). Ver
  3. Complemento recoñecemento polos cargos de xestión
   • Orde do 22 de outubro de 2007 pola que se establecen as contías dos complementos retributivos autonómicos vinculados á excelencia curricular docente e investigadora e de xestión do persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor das universidades públicas que compoñen o sistema universitario de Galicia. (DOG 31-10-07). Ver
   • Orde do 16 de outubro de 2006 pola que se publica o protocolo de avaliación elaborado pola Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA), relativo aos criterios e méritos de valoración e os procedementos para solicitar a valoración previa e asignación dos complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora, e de recoñecemento polos cargos de xestión. (DOG 26-10-06). Ver