• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Información sobre o programa

Os propósitos do proceso de seguimento de títulos universitarios oficiais, de acordo coas recomendacións da REACU e de CURSA, son:

  • Asegurar a execución efectiva das ensinanzas conforme o recollido no plan de estudos do título implantado, tal e como consta no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT), xunto coas modificacións aprobadas polo Consello de Universidades e autorizadas, se é o caso, polas comunidades autónomas.
  • Facilitar ás universidades a detección de posibles desviacións ou deficiencias, segundo a memoria inicial presentada, no desenvolvemento efectivo dos títulos.
  • Axudar as universidades na identificación de boas prácticas e na toma de decisión para establecer as melloras que son necesarias incorporar no transcurso da implantación do plan de estudos.
  • Asegurar a dispoñibilidade da información pertinente e relevante aos diferentes axentes implicados no Sistema universitario.

O proceso de seguimento e de aplicación en todos os títulos oficiais implantados nas universidades do Sistema universitario de Galicia (SUG).

Require analizar

1.- Información pública que a universidade facilita de cada un dos seus títulos.

  • Información relevante do título: facilitar o acceso público á información relativa ás características máis relevantes da memoria do título verificado e do desenvolvemento daquel.
  • Información referida os indicadores: facilitar o acceso público á información referida a un núcleo de indicadores mínimos; facilitar o acceso público á información referida os indicadores incluídos no SGIC; facilitar o acceso público á información sobre os indicadores de empregabilidade ou inserción laboral dos titulados.
  • Información derivada da valoración do Sistema de garantía da calidade: facilitar información da aplicación do Sistema de garantía da calidade (SGC).

2.- Valoración do cumprimento do proxecto establecido e dos resultados obtidos, detección de boas prácticas, desviacións e toma de decisións.

  • Valorar o cumprimento do proxecto establecido.
  • Identificar as boas prácticas e establecer propostas de mellora.
  • Facilitar o acceso á información pública dos plans de mellora.

3.- Accións levadas a cabo ante as recomendacións establecidas no informe final de verificación e nos sucesivos informes de seguimento.

  • Incluír, no informe de seguimento, aquelas accións levadas a cabo polo título en relación co informe final de verificación e, en anos sucesivos, cos informes de seguimento.