• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Información sobre o programa

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais, modificado polo Real decreto 861/2010, do 2 de xullo, recolle no se artigo 24.2 que “Antes do transcurso de seis anos contados desde a data da súa verificación inicial ou desde a última acreditación, os títulos universitarios oficiais de grao e doutoramento deberán ter renovado a súa acreditación de acordo co procedemento e prazos que as comunidades autónomas establezan en relación coas universidades no seu ámbito competencial. Así mesmo, os títulos de máster deberán someterse ao indicado procedemento antes do transcurso de catro anos”. No artigo 27 bis establécese que a acreditación inicial dos títulos oficiais debe ser renovada periodicamente a partir da data da súa verificación por parte do Consello de Universidades ou desde a data da súa última acreditación..

De acordo coa mencionada lexislación, o proceso de avaliación para a renovación da acreditación incluirá, en todo caso, una visita de expertos externos a Universidades, sendo “a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia” (ACSUG), no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a encargada de realizar a valoración para a renovación da acreditación, de acordo cos protocolos de avaliación que se estableceron conxuntamente entre as axencias de avaliación que cumpren con criterios e estándares de calidade europeos.

Os obxectivos da renovación da acreditación dos títulos universitarios oficiais son:

   a) Garantir que a implantación de títulos se levou a cabo de acordo coa memoria verificada, cos recursos adecuados, obtendo os resultados esperados e apoiándose nun sistema de garantía de calidade.

   b) Garantir que o título tivese un proceso de seguimento apropiado e que utilizou a información cuantitativa e cualitativa obtida para analizar o seu desenvolvemento e xerar as propostas de mellora oportunas.

   c) Asegurar que a información pública pertinente e relevante para os diferentes axentes de interese do Sistema universitario está dispoñible.

   d) Aportar recomendacións ou suxestións de mellora para o título.

A avaliación para a renovación da acreditación baséase tanto no cumprimento dos compromisos asumidos para a impartición da titulación como nos resultados obtidos polo título.