• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complementos de recoñecemento ao labor docente e investigador: retribucións

De acordo co disposto no Decreto 55/2004, do 4 de marzo, ( texto consolidado, de acordo coa redacción dada polo Dercreto 326/2009 do 11 de xuño) establécense as seguintes contías anuais:

  • Para o complemento ao recoñecemento ao labor docente son mil euros anuais*.
  • Para o complemento ao recoñecemento ao labor investigador son novecentos euros anuais*.

Estes complementos teñen carácter individual e consolidable .

* Tendo en conta o disposto no artigo 5º do Decreto 55/2004, a percepción dos complementos estará supeditada "ao límite consignado para este fin nos presupostos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e á previsión orzamentaria de cada universidade".