• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complementos de recoñecemento ao labor docente e investigador: requisitos

Para obter a valoración positiva será necesario:

 1. Para o complemento de recoñecemento do labor docente:
  • Que a súa praza sexa fixa e estable , e teña superado o correspondente proceso de concurso-oposición establecido por lei.
  • Acreditar, polo menos, un ano de servizo n
  • Estar integrado no cadro de persoal docente , como funcionario ou como contratado doutor, de calquera das universidades públicas de Galicia .
  • a súa praza dentro do SUG. (Débese computar tendo en conta a data que se estableza en cada convocatoria)
  • Ter dedicación a tempo completo.
 2. Para o complemento de recoñecemento do labor investigador:
  • Estar integrado no cadro de persoal docente , como funcionario ou contratado doutor , de calquera da universidades públicas de Galicia
  • Que a súa praza sexa fixa e estable, e teña superado o correspondente proceso de concurso-oposición establecido por lei.
  • Acreditar polo menos un ano de servizo na súa praza dentro do SUG. (Débese computar tendo en conta a data que se estableza en cada convocatoria)
  • Ter o título de doutor/a.
  • Ter dedicación a tempo completo ou parcial.