• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complementos de recoñecemento ao labor docente e investigador: requisitos

Para obter a valoración positiva será necesario:

 1. Para o complemento de recoñecemento do labor docente:
  • Estar integrado no cadro de persoal docente como funcionario ou como contratado doutor, tanto de carácter fixo como de carácter temporal, de calquera das universidades públicas de Galicia.
  • Acreditar, polo menos, un ano de servizo na sua praza. (Débese computar tendo en conta a data que se estableza en cada convocatoria)
  • Ter dedicación a tempo completo.
 2. Para o complemento de recoñecemento do labor investigador:
  • Estar integrado no cadro de persoal docente como funcionario ou como contratado doutor, tanto de carácter fixo como de carácter temporal, de calquera das universidades públicas de Galicia.
  • Acreditar, polo menos, un ano de servizo na sua praza. (Débese computar tendo en conta a data que se estableza en cada convocatoria)
  • Ter dedicación a tempo completo ou parcial.
  • Ter o título de doutor/a.