• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complemento á excelencia curricular: Requisitos

  • Estar integrado no cadro de persoal docente do SUG.
  • Que a súa praza sexa fixa e estable e teña superado o correspondente proceso de concurso-oposición establecido por lei.
  • Acreditar polo menos, un ano de servizo na súa praza. (Débese computar tendo en conta a data que se estableza en cada convocatoria).
  • Ter recoñecidos un sexenio de investigación e mais dous quinquenios de docencia, tendo en conta a data que se estableza en cada convocatoria