• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Avaliación previa á contratación: destinatarios

Avaliación previa á contratación como profesorado contratado doutor, axudante doutor e de universidade privada:

Poderán solicitar a emisión da avaliación previa á contratación como profesorado contratado doutor, axudante doutor e de universidade privada, aquelas persoas que estean en posesión do título de doutor.

A pertenza ao corpo de catedráticos de universidade e profesores titulares de universidade ou a situación administrativa e académica de atoparse acreditado para estes corpos, implicará a cualificación automática para poder ser contratado polas universidades de Galicia en calquera destas tres figuras.

A obtención da avaliación positiva da ACSUG para a figura de profesorado contratado doutor implicará a cualificación automática para poder ser contratado polas universidades de Galicia nas figuras de profesorado de universidade privada e axudante doutor.

A avaliación positiva obtida na ANECA implicará a cualificación automática para poder ser contratado polas universidades de Galicia, nas figuras en que se obtivesen a avaliación positiva.