• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Comités de asesores expertos

2016

CC. SOCIAIS E XURÍDICAS

Áreas Principais

Área de Coñecemento

Avaliadores

Tipo de participación

Comunicación Audiovisual e Publicidade

Juan Carlos Miguel de Busto

Vogal

Comunicación Audiovisual e Publicidade Patricia Núñez Gómez Secretaria
Didáctica e Organización Escolar María Luisa Sevillano García Vogal

Psicoloxía Evolutiva e da Educación

María Victoria Trianes Torres

Vogal

Psicobioloxía

Fernando Cadaveira Mahía

Presidente

Socioloxía

Rafael Modesto Escobar Mercado

Vogal

Teoría e Historia de la Educación

Bernardo Gargallo López

Vogal

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Miguel Ángel Pendón Meléndez

Secretario

Dereito Financeiro e Tributario

Roberto Ignacio Fernández López

Presidente

Economía Financeira e da Contabilidade

Ramón Sala Garrido

Vogal

Organización de Empresas

Josep Pla Barber

Vogal

CC. EXPERIMENTAIS E DA SAÚDE

Áreas Principais

Área de Coñecemento

Avaliadores

Tipo de participación

Bioquímica e Bioloxía Molecular

Mª Patrocinio Molinero Hueso

Vogal

Educación Física e Deportiva

Sara Márquez Rosa

Vogal

Física Aplicada

Rosa María Benito Zafrilla

Vogal

Fisioloxía

Rosa Mª Señarís Rodríguez

Presidenta

Matemática Aplicada

César Palencia de Lara

Vogal

Medicina Alipio Mangas Rojas Secretario

Zooloxía

Juan José Presa Asensio

Vogal

ENSINANZAS TÉCNICAS

Áreas Principais

Área de Coñecemento

Avaliadores

Tipo de participación

Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial

Javier Aracil Rico

Secretario

Construcións Arquitectónicas

Francesc de Paula Daumal Domenech

Vogal

Enxeñaría Agroforestal

Carlos Gracia López

Vogal

Enxeñaría Mecánica

José Luis Ocaña Moreno

Vogal

Teoría do sinal e Comunicación

Oscar Rubiños López

Presidente

Urbanística e Ordenación de Territorio Joaquín Sabaté Bel Vogal

HUMANIDADES

Áreas Principais

Área de Coñecemento

Avaliadores

Tipo de participación

Filoloxía Galega e Portuguesa

Juan María Carrasco González

Secretario

Historia Contemporánea

Josefina Cuesta Bustillo

Vogal

Historia Medieval

Fernando López Alsina

Presidente

Literatura Española

Germán Vega García-Luengos

Vogal