Actualidade

Aviso cambio de domicilio

04/05/2022

O 6 de maio de 2022 realizarase o traslado ás novas instalacións. Ese día a comunicación vía telefónica coa ACSUG non será posible. Se necesita poñerse en contacto, fágao a través do correo electrónico.

A partir do 9 de maio de 2022, a oficina do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, estará situada no seguinte enderezo:

Consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás, s/n
Edificio Fontán, 2º andar
15707 Santiago de Compostela

As direccións de correo electrónico oficiais continuarán sendo as mesmas e manteremos os mesmos número de teléfono.

Atentamente

José Eduardo López Pereira

Director do consorcio ACSUG

Edificio Fontán

Convocatoria ordinaria 2021 para os complementos de recoñecemento á excelencia curricular

22/03/2022

Hoxe 22 de marzo do 2022, publícase no DOG, a Resolución de 11 de marzo do 2022 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento á excelencia curricular e se abre o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2021 (código de procedemento administrativo ED701A).

Guía do solicitante

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 23 de marzo ata o día 21 de abril incluído.

A aplicación para cumprimentar a solicitude e anexos estará ABERTA desde o 23 marzo

ATENCIÓN!

Dacordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telemáticamente a solicitude (anexo III) no modelo dispoñible a través da aplicación informática da ACSUG. Conforme ao disposto nol artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701A

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

XORNADA TÉCNICA SOBRE O PROCESO DE AVALIACIÓN EXTERNA DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN.

08/03/2022

O día 7 do actual mes de marzo celebrouse na sede de ACSUG unha xornada sobre o proceso de avaliación dos grupos de investigación que concorren ás axudas que anualmente convoca a Consellería de Cultura, Educación e Universidade, a través da Secretaría Xeral de Universidades, na que participaron 22 expertos, algúns dos cales levan ata dez anos formando parte dos comités de avaliación nos devanditos procesos.

A xornada, que se prolongou durante toda a mañá, analizou os programas de consolidación e estruturación de unidades competitivas que cada ano concorren para obter algunha das axudas para desenvolver os seus proxectos de investigación. O obxectivo desta reunión, dirixida polos expertos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e da Axencia Galega de Innovación ( GAIN), foi o de atopar os instrumentos de traballo para a definición, impulso e posta en marcha dos mecanismos de reflexión e análise que permitan mellorar o programa, despois de facer unha análise e diagnóstico do sistema de I+D+i que desde hai varios anos vén desenvolvendo a Xunta de Galicia.

   

Xuntanza Universidades SUG-ACSUG

18/02/2022

O 20 de decembro de 2021 celebrouse na ACSUG unha xornada na que participaron os representantes das áreas de calidade e vicerreitorados con competencias en xestión da calidade de centros e títulos das catro Universidades do SUG (UDC, USC, UVIGO e UIE). O obxectivo da xornada foi presentar a planificación e prazos das avaliacións de títulos e centros para o curso 2021-2022 aproveitando para comentar tamén as novidades xurdidas a raíz da publicación en setembro de 2021 do RD 822/2021 polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da calidade. Na reunión tamén se trataron outros temas de interese que se foron detectando no curso 2020-2021 nos procesos de verificación e acreditación de títulos.

Publicación no DOG do protocolo de resolución de reclamacións e recursos interpostos ante ACSUG

15/02/2022

Con data 15 de febreiro do 2022 publícase no DOG a Resolución do 4 de febreiro de 2022, pola que se ordena a publicación do Acordo da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA), do 17 de decembro de 2021, polo que se aproba o protocolo no que se define o procedemento de resolución de reclamacións e recursos interpostos ante o consorcio ACSUG no ámbito das funcións de emisión de informes, avaliación, certificación e acreditación.

Participación no proxecto ECALFOR

14/02/2022

En marzo de 2021, ACSUG asinou un acordo de asociación para colaborar no Proxecto “Evaluación de la formación del profesorado en América Latina y Caribe. Garantía de la calidad de los títulos de educación-ECALFOR” dentro do programa da Unión Europea Erasmus+. Trátase dun proxecto integrado por un consorcio internacional de 19 institucións de 9 países de Latinoamérica, Caribe e Europa, coordinado polo Dr. Oswaldo Lorenzo Quiles e liderado por un grupo de profesores e profesoras da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte de Melilla (Universidade de Granada). O director de ACSUG, J. Eduardo López Pereira, e tres técnicos están participando activamente neste proxecto, que rematará en 2024.

Na primeira fase do proxecto, entre febreiro e xullo de 2021, ACSUG colabora en dúas tarefas do proxecto:

  •  Avaliación comparativa dos Sistemas de Calidade en institucións de Latinoamérica e o Caribe
  •  Avaliación comparativa dos títulos de formación do profesorado latinoamericanos e europeos

A partir de setembro de 2021 iníciase a segunda fase co desenvolvemento do Paquete de traballo 2, no que ACSUG participa nas tarefas:

  • Adaptación de protocolos para a creación e implementación das Unidades de Calidade
  • Creación de MOOC de formación: edición de vídeos tutoriais formativos para a formación dos socios acerca da posta e marcha das Unidades de Calidade

Máis información sobre o proxecto ECALFOR (vincular a este link: https://ecalfor.eu)

Complemento de recoñecemento polos cargos de xestión 2021

14/02/2022

Hoxe 14 de febreiro do 2022, publícase no DOG, a Resolución do 1 de febreiro do 2022 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión e se abre o prazo de presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2021 (código de procedemento administrativo ED701C).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 15 de febreiro ata o día 14 de marzo incluido.

A aplicación para cumprimentar a solicitude e anexos estará ABERTA desde o 15 de febreiro.

ATENCIÓN!

Dacordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telemáticamente a solicitude (anexo II) no modelo dispoñible a través da aplicación informática da ACSUG. Conforme ao disposto nol artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701C

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Participación da ACSUG no Seminario "Enfoques e experiencias no deseño e avaliación de resultados de aprendizaxe nas titulacións universitarias"

14/02/2022

O 4 de febreiro de 2022, a ACSUG participou no Seminario: Enfoques e experiencias no deseño e avaliación dos resultados da aprendizaxe en graos universitarios, dentro do Proxecto FLOASS.

O Seminario estruturouse en tres mesas redondas nas que se expuxeron os principais resultados das percepcións e experiencias do profesorado e do alumnado universitario sobre a avaliación dos resultados de aprendizaxe nas universidades participantes no Proxecto.

Tamén serviu como espazo de debate sobre o aliñamento entre competencias, resultados de aprendizaxe e medios de avaliación no deseño e seguimento de títulos de mestrado.

Xornada de formación para avaliadores de títulos

14/02/2022

O 10 de febreiro de 2022 celebrouse unha Xornada de Formación para as Comisións de Avaliación de títulos oficias de grao, máster e doutoramento do Sistema Universitario de Galicia. A xornada desenvolveuse nun formato mixto (presencial/virtual) e nela participaron un total de 62 avaliadores entre vogais académicos, profesionais e estudantes que participan nos procesos de verificación, modificación, seguimento e acreditación.

Tras unha breve presentación institucional, realizouse unha exposición sobre os criterios de avaliación dos distintos procedementos e clausurouse a xornada cunha mesa redonda onde se debateron os cambios máis substanciais derivados da entrada en vigor do novo RD 822/2021 polo que se establece a nova organización das ensinanzas universitarias.

Complemento de recoñecemento ao labor docente, e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador 2021

09/02/2022

Hoxe 9 de febreiro do 2022, publícase no DOG a Resolución do 26 de xaneiro do 2022 pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente, e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador e se abre o prazo para a presentación de solicitudes correspondentes á convocatoria do 2021 (código de procedemento administrativo ED701B).

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día 10 de febreiro ata o día 9 de marzo incluídos.

A aplicación para cumprimentar a solicitude e anexos estará ABERTA desde o 10 de febreiro.

ATENCIÓN!

Dacordo co establecido na convocatoria, deberá cubrir telemáticamente a solicitude (anexo I ) e as memorias de autoevaluación (anexos II.A e II.B ) nos modelos dispoñibles a través da aplicación informática da ACSUG. Conforme ao disposto nol artigo 14.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, a presentación das solicitudes (PDF xerado previamente na aplicación da ACSUG) deberá realizarse obrigatoriamente a través da sede electrónica da Xunta: https://sede.xunta.gal/portada.

CODIGO DO PROCEDEMENTO: ED701B

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderanse dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.

Visita da directora de ANECA a ACSUG

28/01/2022

A directora de ANECA, Mercedes Siles, visitou o pasado martes, día 25, a sede de ACSUG para intercambiar co director da axencia galega, Eduardo López Pereira, diversas opinións sobre o estado actual dos procedementos de acreditación da calidade do sistema universitario, despois da publicación do Real Decreto 822/2021, do 28 de setembro.

A normativa regulada polo mencionado RD altera notablemente os procedementos e métodos de avaliación das titulacións universitarias, tanto no que respecta a a verificación como á acreditación, razón pola cal as diversas axencias españolas de calidade universitaria levan meses traballando no establecemento dos novos procesos de avaliación.

Mención especial mereceu nesta entrevista o tema do programa Docentia para a avaliación do profesorado universitario, no que a ACSUG sempre estivo implicada desde o ano 2007 en que formalizou un convenio de colaboración mutua entre as dúas axencias para o desenvolvemento do devandito programa. As tres universidades galegas participan, aínda que a distinto nivel de implantación, no desenvolvemento do devandito programa, que pode ter consecuencias inmediatas se, como pretende ANECA, chega a crearse un sexenio de docencia para o profesorado universitario

Publicación Protocolos REACU de avaliación de títulos oficiais

21/01/2022

A Rede Española de Axencias de Calidade Universitaria (REACU) publica os protocolos xerais de aseguramento da calidade (criterios básicos e orientacións xerais) referentes á Verificación e Modificación de plans de estudos de títulos oficiais, para dar resposta á nova normativa aprobada en 2021 – Real Decreto 822/2021 de 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade, e Real Decreto 640/2021, de 27 de xullo, de creación, recoñecemento e autorización de universidades e centros universitarios, e acreditación institucional de centros universitarios.

A partir destes protocolos e de conformidade con eles, a ACSUG desenvolverá as súas propias guías de avaliación.

REACU publica tamén unha nota informativa onde presenta o catálogo de protocolos elaborados e pendentes de elaboración:

Xuntanza do Consello Asesor de ACSUG

05/01/2022

O Consello Asesor é o principal órgano consultivo de ACSUG e reúnese, como mínimo, cunha periodicidade anual para analizar as actividades da axencia e propoñer accións e cambios que incidan na mellora continua.

Debido á situación motivada pola COVID-19, o 17 de decembro de 2021 celebrouse, de forma mixta (presencial-telemática), unha xuntanza do órgano, na que se deu conta, por parte do director de ACSUG, das actividades desenvolvidas ao longo do 2021 nas especiais circunstancias en que tivo actuar a Axencia debido á pandemia aínda presente. Ademais, presentouse un borrador do novo código ético, de aplicación en todas as actividades de ACSUG, para a súa análise e posible mellora

FOTO1 FOTO2