• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Composición do Consello Reitor

O Consello Reitor componse dos seguintes membros:

 • Presidenta do Consello Reitor: María Patrocinio Morrondo Pelayo
 • Vocais con voz e con voto:
  • Conselleiro de Educación, Universidade e Formación Profesional: Román Rodríguez González
  • Secretario Xeral de Universidades: José Alberto Díez de Castro
  • Conselleiro de Economía, Emprego e Industria: Francisco José Conde López
  • Representante da Consellería de Facenda: Joaquín Caballero Miranda
  • Reitores das Universidades Consorciadas:
   • Julio E. Abalde Alonso. Reitor Magfco. da Universidade de A Coruña.
   • Antonio López Díaz. Reitor Magfco. da Universidade de Santiago de Compostela.
   • Manuel Reigosa Roger. Reitor Magfco. da Universidade de Vigo.
  • Os presidentes dos Consellos Sociais das Universidades Consorciadas.
   • Antonio Abril Abadín . Presidente do Consello Social da Universidade de A Coruña.
   • Cecilia Sierra Rey. Presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.
   • Ernesto Pedrosa Silva. Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo.
  • Persoas designada pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
   • José Carlos de Miguel Domínguez
   • Carme Pampín Casal
  • Persoa designada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria
   • Sonia Rodríguez-Campos González
  • Presidente da CGIACA
   • Miguel Ángel Santos Rego
  • Representantes dos alumnos
   • Andrea Feliz Calvo, UDC.
   • Moraima Pérez Míguez, USC
 • Vocais con voz e sen voto :
  • Director ACSUG: José Eduardo López Pereira
  • Un representante designado por cada unha das Universidades Consorciadas.
   • Nancy Váquez Veiga. Vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente da Universidade de A Coruña.
   • Gumersindo Feijoo Costa. Vicerreitor de Planificación e Proxección Estratéxica da Universidade de Santiago de Compostela.
   • Miguel Ángel Michinel Álvarez. Secretario Xeral da Universidade de Vigo
 • Secretario do Consello reitor: Francisco Rico Rey. Técnico ACSUG .