• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Composición do Consello de Dirección

O Consello de Dirección componse dos seguintes membros:

 • Presidenta do Consello: Sra. Dª. Maria Patrocinio Morrondo Pelayo.
 • Vocais con voz e voto:
 • Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.: Excm. Sr. D. Román Rodríguez González.
 • Secretario Xeral de Universidades: Ilmo. Sr. D. José Alberto Díez de Castro.
 • Director Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.: Ilmo. Sr. D. Ricardo Capilla Pueyo.
 • Reitores das Universidades Consorciadas.
  • Excmo. Sr. D. Julio E. Abalde Alonso. Reitor Magfco. da Universidade de A Coruña.
  • Excmo. Sr. D. Juan Manuel Viaño Rey. Reitor Magfco. da Universidade de Santiago de Compostela.
  • Excmo. Sr. D. Salustiano Mato de la Iglesia. Reitor Magfco. da Universidade de Vigo.
 • Os presidentes dos Consellos Sociais das Universidades Consorciadas.
  • Sr. D. Antonio Abril Abadín . Presidente do Consello Social da Universidade da Coruña.
  • Sr. D. José María Arias Mosquera. Presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.
  • Sr. D. Ernesto Pedrosa Silva. Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo.
 • Designado pola Consellería de Educación e O.U .
  • Sr. D. Francisco Campos Freire .
  • Sr. D. José Carlos de Miguel Domínguez .
 • Designados pola Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación.
  • Sra. Dª. Sonia Rodríguez-Campos González.
  • Sr. D. Jaime Fábregas Casal.
 • Presidente da CGIACA.
  • Sr. D. Miguel Ángel Santos Rego
 • Representantes dos alumnos designados polo Consello da Xuventude de Galicia
  • Sr. D. Gerardo Chamorro Casal.
  • Sr. D. Pablo Málvarez Villaverde.
 • Vocais con voz e sen voto :
 • Director ACSUG: Sr. D. José Eduardo López Pereira
 • Un representante designado por cada unha das Universidades Consorciadas.
  • Excma. Sra. Dª. Nancy Váquez Veiga. Vicerreitora de Oferta Académica e Innovación Docente da Universidade da Coruña.
  • Excmo. Sr. D. José Pereira Fariña. Vicerreitor de Comunicación e Coordinación da Universidade de Santiago de Compostela.
  • Excma. Sra. Dª Ana María Graña Rodríguez. Vicerreitora de Organización Académica e Profesorado da Universidade de Vigo.
 • Secretario do Consello de dirección: Sr. D. Francisco Rico Rey. Técnico ACSUG .