• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA)

O 19 de xuño de 2009 o DOG publicou o Decreto 326/2009, do 11 de xuño, polo que se modifican o Decreto 270/2003, de 22 de maio, regulador da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia. Nese decreto establécese que a CGIACA , como órgano superior de avaliación da ACSUG exercerá, con total independencia, as funcións de emisión de informes, avaliación, certificación e acreditación que teña atribuídas a ACSUG.
A composición da CGIACA deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia e estará constituída polos seguintes membros:

  1. A presidenta ou presidente, que será nomeado pola persoa titular do departamento que teña atribuídas as competencias en materia de universidades, entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito universitario de Galicia, a proposta do Consello de Dirección da ACSUG.
  2. Seis vogais elixidos polo Consello de Dirección da ACSUG , nomeados a través da presidenta ou presidente deste, de entre destacados membros da comunidade académica e científica.
  3. A directora ou director da ACSUG con voz e sen voto, que actuará como secretaria ou secretario.

A Comisión poderá contar para o exercicio das súas funcións, cos distintos Comités de Asesores Expertos que ela mesma constitúa, para o que deberá determinar a súa composición, o seu réxime de funcionamento e os requisitos e o procedemento de designación.
O regulamento de funcionamento, os distintos procedementos e protocolos de avaliación, informe e certificación que aprobe e as normas reguladoras da composición, réxime de funcionamento, requisitos e procedemento de designación dos Comités de Asesores de Expertos, aprobados pola CGIACA , deberán ser públicos.

Regulamento de funcionamento da CGIACA

Composición:

Presidente:

Vocais:

Secretario: